ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Σωματείο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ) δεσμεύεται προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρεί για όλα τα μέλη τα οποία εγγράφονται στο Σωματείο ΑΠΟΕΛ και συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) (‘ΓΚΠΔ’) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο.

Α. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων Συλλέγουμε πληροφορίες των μελών μας με τους πιο κάτω τρόπους:
(i) Προσωπικά κατά την διαδικασία εγγραφής του υποψήφιου μέλους για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων μας,
(ii) Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας και άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μέσων επικοινωνίας,
(iii) Μέσω αλληλογραφίας και/ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

(iv) Μέσω της συμπλήρωσης οποιονδήποτε ερευνών προς βελτίωση των υπηρεσιών
μας στις οποίες δύναται να συμμετέχει το μέλος, (v) Μέσω της συμμετοχής σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς τους οποίους διοργανώνουμε και στους οποίους δύναται να λάβει μέρος το μέλος από καιρό εις καιρό.

Β. Προσωπικά Δεδομένα Αναφορικά με Ανηλίκους
Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν ανηλίκους. Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με ανηλίκους μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί η συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, εκτός εάν, σε διαφορετική περίπτωση, αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, «ανήλικοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 

Γ. Είδη Προσωπικών Δεδομένων τα οποία συλλέγονται
Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται με τους πιο πάνω τρόπους αφορούν τα πιο
κάτω στοιχεία (αναλόγως με την βάση συλλογής τους):

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβανομένων ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση και επαρχία διαμονής.

Δ. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την, από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα έχουν ως εξής:

(i) Για την παροχή των υπηρεσιών μας προς τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενημέρωση των μελών με τα νέα της ομάδας, παροχή ειδικών προσφορών από τον ΑΠΟΕΛ, την παροχή αποκλειστικών προσφορών από τους χορηγούς της ομάδας μας και για σκοπούς marketing.

(ii) Για την προστασία και την ασφάλεια των μελών μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς βασίζεται σε μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω νομικές βάσεις:
(i) Για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης και των υποχρεώσεων μας προς το
μέλος και την παροχή των υπηρεσιών που δικαιούται,

(ii) Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που δύναται να προκύπτει,
(iii) Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων του ΑΠΟΕΛ,
(iv) Με την συγκατάθεση του μέλους.

Ε. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Ο ΑΠΟΕΛ δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον ΑΠΟΕΛ ή ενεργεί με οδηγίες μας ή εκ μέρους ή για λογαριασμό μας καθώς και σε υπάλληλο ή άλλο λειτουργό ή αξιωματούχο του προσώπου αυτού (είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό) για οποιονδήποτε εύλογο σκοπό στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των εργασιών μας ή της άσκησης ή της προώθησης των υπηρεσιών μας ή της λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη των δεδομένων σας. Θα τηρούμε σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα καταχωρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν από εσάς προς εμάς.

ΣΤ. Χρόνος και Τόπος Διατήρησης Πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και/ή σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Σωματείου ΑΠΟΕΛ και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προς διαφύλαξη της ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών.


H διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας γίνεται για όσο διάστημα εξακολουθείτε να είστε μέλος μας.

Σε περίπτωση όπου παύσετε να είστε μέλος μας η διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να συνεχίζεται για περίοδο μέχρι τρία (3) χρόνια.

Ζ. Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Περιλαμβανομένης Της Κατάρτισης Προφίλ

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό είναι απαραίτητο, θα ενημερωθείτε εγγράφως πριν οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία λάβει χώρα.

Η. Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχεται σύμφωνα με της πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

(i) Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες. Το πιο πάνω δικαίωμα περιλαμβάνει και το δικαίωμα να σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.
(ii) Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.
(iii) Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
(α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία;
(β) σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και έχετε νακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία; και

(γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
(iv) Δικαίωμα Εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
(v) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
(vi) Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Νοείται ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω διαβίβαση είναι τεχνικά εφικτή.
(vii) Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων – Σε περίπτωση όπου γίνει αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως δεν θα υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
(viii) Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Θ. Στοιχεία Επικοινωνίας
Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε και το δικαίωμα όπως υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι διατηρείτε το δικαίωμα να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο σημειώνουμε ότι σε τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας.

Σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώνουμε αναλόγως σχετικά με ποιες πληροφορίες είναι
προαιρετικές.

Ι. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα μας. Σε τέτοια περίπτωση το κάθε μέλος θα ειδοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

ΙΑ. Ασφάλεια
Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση επίπεδου ασφαλείας με βάση το Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.