Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση

30/06/2020

Καλούνται όλα τα μέλη του ΑΠΟΕΛ στην Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο οίκημα του Σωματείου.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία του προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου που ολοκληρώθηκε.

3. Οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 2018-2019 και το πόρισμα των ελεγκτών.

4. Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτησης επ’ αυτών.

5. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες  για ανάδειξη νέου 7 μελούς Δ.Σ. του Σωματείου.

6. Γενικά θέματα.

FOLLOW US ON TWITTER

Find Us On Facebook